Σεπτέμβριος 1944: Το Ημερολόγιον του 24ου Συντάγματος του ΕΔΕΣ, οι μάχες με τους Γερμανούς

Featured image

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο του 24ου Συντάγματος των ΕΟΕΑ και οι μάχες με τους αποχωρούντες Γερμανούς. Τα γεγονότα από 15 – 20 Σεπτεμβρίου:

Την εσπέραν της 14 προς 15/9/44 το Συν/μα κατέλαβε το αμέσως Βορείως Αυχένος Ζερβού ύψωμα Σταυρόν Παπαδάτων, υψωμ. Αλογομάνδρι – ύψωμ. Προφήτου Ηλία Παπαδάτων.

15η Σεπτεμβρίου.-  Την πρωίαν επί των άνω θέσεων εδέχθην ισχυράν επίθεσιν κατά μέτωπον, ήν παρά την υπεροχήν των Γερμανών απέκρουσα αυτούς πλήρως εις την θέσιν δέ Βρωμοπήγαδα ετράπησαν εις άτακτον φυγήν. Απώλειαι εχθρού σημαντικαί, αλλά ανεξακρίβωτοι. Ο αγών συνεχίζεται απεγνωσμένως καθ΄όλον το μέτωπον, του εχθρού προσπαθούντος να υπερκεράση το αριστερόν και το δεξιόν πλευρόν του συντάγματος.

Από αριστερά, διά του μηχανοκίνητου εκ του κινουμένου ιππαστί τάγματος επέτυχε την επομένην την υπερκέρασιν ομοίως, διείσδυσεν αρκετά και από το δεξιόν πλευρόν διά Ριζοβουνίου – Γαλατά – Ζερβού μέχρι Παπαδάτων. Την διοίκησιν του συντάγματος ανησύχησεν η εκ του δεξιού κίνησις περισσότερον, διότι το σύνταγμα εκυκλούτο πλήρως, μή δυνάμενον να συμπτυχθή, αποκλειομένης της μοναδικής καθόδου του από τα απόκρημνα μέρη του ορεινού όγκου το εκ του δεξιού μου κινούμενον γερμανικό τάγμα, επί των χαλασμάτων Παπαδάτων. Η ενέργεια υπήρξεν αποτελεσματική και την επομένην το γερμανικό τάγμα συνεπτύχθη διά του Αυχένος Παπαδάτων προς την δημοσίαν οδόν.

Εκ του αριστερού επροχώρουν οι Γερμανοί και ανήρχοντο συνεχώς προς το αριστερόν μου πλευρόν. Κατόπιν εγγράφου διαταγής του Αρχηγείου κατήλθον και κατέλαβον την στενωπόν Μελιάνα- Πολυστάφυλολον, ήν και εκράτησαν από 6.00΄ώρας. Continue reading “Σεπτέμβριος 1944: Το Ημερολόγιον του 24ου Συντάγματος του ΕΔΕΣ, οι μάχες με τους Γερμανούς”

Νέο βιβλίο: “Ναπολέων Ζέρβας και το έπος της Εθνικής Αντιστάσεως του ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ”

Featured image

“Η ιστορία της οργάνωσης του ΕΔΕΣ και των Εθνικών Ομάδων αποτελεί ένα πολύ βασικό και σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης. Επίσημες αναφορές και εκθέσεις των Συμμάχων αλλά και των τότε κομμάτων της Ελληνικής Βουλής εκθείασαν την συνεισφορά και την ανιδιοτελή προσφορά του Ναπολέοντα Ζέρβα και της οργάνωσής του. Παρ’ όλα αυτά συστηματικά από την δεκαετία του 1980, η μέγιστη αυτή προσφορά άρχισε να αποσιωπάται συστηματικά μέχρι και να διαβάλεται. Continue reading “Νέο βιβλίο: “Ναπολέων Ζέρβας και το έπος της Εθνικής Αντιστάσεως του ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ””

“Οι Έλληνες Αντάρται επροστάτευον πάντοτε την Τουρκικήν μειονότητα”: επιστολή του Ναπολέοντα Ζέρβα στην “Ακρόπολη”

“Μόνον μετά των Αλβανών της Θεσπρωτίας ευρίσκοντο εις συνεχήν πόλεμον”

Featured image

“Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλώ όπως χάριν της αληθείας και της διαφωτίσεως της κοινής γνώμης, δημοσιεύσητε τα ακόλουθα:

Ο Τούρκος βουλευτής κ. Εμπουζιά ανέφερεν εις την τουρκικήν Βουλήν ότι κατέσφαξα 10.000 Τούρκους εις Βόρειον Ήπειρον. Εις την θρασείαν ταύτην διαστροφήν των γεγονότων είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω, ότι αφ’ ενός αΙ Εθνικαί Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών, των οποίων ηγούμην, δεν έδρασαν εις την Βόρειον Ήπειρον, αφ’ ετέρου, ότι αι ομάδεα αύται επροστάτευσαν πάντοτε την εν Ελλάδι τουρκικήν μειονότητα εξ ίσου προς τους Έλληνας της υπό τον έλεγχόν μου περιοχής, συμφώνως προς τα πατροπαράδοτα έθιμα της φιλοξενίς, η οποία, ως έγινε παγκοσμίως γνωστόν, εις τον τόπον μας θεωρείται ιερά.

Αν ο κ. Εμπουζιά ομιλή περί Τούρκων διά να προκαλέση εντυπώσεις, αλλ’ εννοεί τους Αλβανούς της Θεσπρωτίας, πληροφορώ τόσον αυτόν, όσον και εκείνους οι οποίοι τον ήκουσαν, ότι όχι οι Τούρκοι, αλλ’ ημείς οι Έλληνες θρηνούμεν από της επαράτου εποχής της Κατοχής, χιλιάδας θυμάτων της θυριωδίας των εν λόγω Αλβανών. Ούτοι πράγματι πρό της κηρύξεως του πολέμου κατά της Χώρας μας από μέρους της Ιταλίας και κατά την διάρκειαν αυτού, διά κατασκοπίας και όλων των δολίων μέσων, τα οποία η ιταλική φασιστική Κυβέρνησις τους παρείχε, προσεπάθησαν πάντοτε να δημιουργήσουν ό,τι ήτο δυνατόν εις βάρος της Ελλάδος και του Ελληνικού Στρατού.

Άμα τη εισβολή δέ των ιταλικών στρατευμάτων, οι Αλβανοί της Θεσπρωτίας, καίτοι Έλληνες, κατετάγησαν ως εθελονταί εις τας τάξεις του ιταλικού στρατού Κατοχής, και εν συνεχεία από της πτώσεως της Ιταλίας, του γερμανικού στρατού και ήνοιξαν μέτωπον εναντίον μας. Φέροντες δέ ιταλικά και γερμανικά όπλα και στολάς, άλλοτε μεν ενήργουν ως τακτικά τμήματα του ιταλικού ή του γερμανικού στρατού και άλλοτε ως τμήματα της Τσέτας – του αλβανικού ΕΑΜ – και επέρασαν διά πυρός και σιδήρου τον άμαχον ελληνικόν πληθυσμόν της υπαίθρου επί της οποίας η βαρβαρότης των ηπλώθη κατά τρόπον πρωτοφανή εις αγριότητα. Μετ’ αυτών ευρισκόμεθα εις συνεχή και σκληρότατον πόλεμον καθ’ όλην την διάρκειαν της Κατοχής.

Ουδέποτε, εν τούτοις, οιασδήποτε εξ ημών διενοήθη ποτέ να επιβάλη αντίποινα εις τους Τούρκους κατοίκους της Ηπείρου ή της Μακεδονίας επί τω λόγω ότι ούτοι έχουν κοινήν μετά των εγκληματιών εκείνων θρησκείαν. Τους Τούρκους της Ελλάδος τους εσεβάσθημεν και ημείς όσον τους εσεβάσθησαν πάντοτε και αι επίσημοι  Ελληνικαί Αρχαί και ο Ελληνικός Λαός, εκ των κόλπων και της σαρκός του οποίου εξώρμησεν η ωργανωμένη Εθνική Αντίστασις, η οποία συνεπλήρωσε την ιστορίαν των κρισιμωτέρων στιγμών του Ελληνικού Έθνους.

Ευχαριστώ διά την φιλοξενίαν

διατελώ μετά τιμής ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ

υποστράτηγος ε.α.

Αθήναι, 28/2/1956″