Στρατηγός Ντράζα Μιχαήλοβιτς: η αποκατάσταση μετά θάνατον και οι επαφές με τον ΕΔΕΣ

Featured image

Ο στρατηγός Ντράζα Μιχαήλοβιτς υπήρξε ο αρχηγός των πατριωτών-εθνικιστών ανταρτών «Τσέτνικ» κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. Ήταν το αντίπαλον δέος του κομμουνιστή ηγέτη των αριστερών ανταρτών, Ιωσήφ Μπρόζ Τίτο. Αρχικά, η αντίσταση στη γείτονα χώρα ξεκίνησε να βασίζεται στο αντάρτικο του Μιχαήλοβιτς. Σταδιακά ωστόσο, τα συμφέροντα των συμμάχων στα Βαλκάνια μετέβαλαν την κατάσταση. Ο αρχηγός της Συμμαχικής Αποστολής στη Γιουγκοσλαβία, Φίτζροϊ Μακλήν εξήγησε τους λόγους αυτής της μεταστροφής: «Οι εθνικισταί «τσέτνικ» του Σέρβου Ντράγα Μιχαήλοβιτς απέφευγον να παραδίδουν τους συμπατριώτας και τα χωρία των εις την ολοκληρωτικήν καταστροφήν έναντι αναξίων λόγου ζημιών των κατακτητών και αι επιχειρήσεις των διενεργούντο χάριν της πατρίδος των και όχι χάριν των επιδιώξεων των Συμμάχων και των ρωσικών βλέψεων. Αντιθέτως οι κομμουνισταί παρτιζάνοι του Τίτο, με αμείλικτον αποφασιστικότητα και πειθαρχίαν, άνευ οίκτου και με καθοδηγητικόν χρησμόν την γραμμήν του Κόμματός των, ηδιαφόρουν διά την ανθρώπινην ζωήν και μετέτρεψαν τον πόλεμον εις επανάστασιν. Συνεπώς, με βάσιν την λογικήν και τα καθαρώς στρατιωτικά κριτήρια έπρεπε να παύσωμεν να εφοδιάζωμεν τους «τσέτνικ» και να πέμπωμεν όλα τα διαθέσιμα όπλα και πολεμοφόδια εις τους τιτοϊκούς παρτιζάνους…».[1] Continue reading “Στρατηγός Ντράζα Μιχαήλοβιτς: η αποκατάσταση μετά θάνατον και οι επαφές με τον ΕΔΕΣ”