“Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος”: ο εθνικοαπελευθερωτικός και θρησκευτικός χαρακτήρας της Επανάστασης

του Ιωάννη Β. Αθανασόπουλου

ιστορικού

Η εθνεγερσία του 1821 αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Ο χαρακτήρας της ήταν αποκλειστικά εθνικός και θρησκευτικός, παρά τις επικλήσεις ορισμένων σύγχρονων ιστορικών και μη. Αυτές οι απόψεις βασίζονται περισσότερο στο σύγγραμμα του ιστορικού και στελέχους του ΚΚΕ, Γιάνη Κορδάτου, “Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821” που εξεδόθη το 1924. Στο σύγγραμμα αυτό ο Κορδάτος αναφέρεται στον ταξικό χαρακτήρα της Επανάστασης και στην εισαγωγή του βιβλίου του αναφέρει πως τα αίτια της ήταν “υλιστικά”. Για την εποχή εκείνη μάλιστα η μαρξιστική – κομμουνιστική αυτή οπτική αποτελούσε νέο ρεύμα. Ο ίδιος γράφει στην εισαγωγή του: “Η Επανάστασις του 21 δεν είνε αυθαίρετον κατασκεύασμα ούτε των πρωταγωνιστών αυτής ούτε της “πίστεως και φιλοπατρίας” των τότε υποδούλων ρωμιών. Υπάρχουν άλλα βαθύτερα αίτια τα οποία συνετέλεσαν διά την ανάπτυξιν και έκκρηξίν της. Και τα αίτια αυτά είναι υλιστικά. Καμμία “κοινωνική” ή “εθνική’ Επανάστασις μέχρι τούδε δεν προεκλήθη από την θέλησιν ωρισμένων προσώπων ή από οιαδήποτε υποκειμενικά ιδεαλιστικά ελατήρια. Αι μεγάλαι πολιτειακαί μεταβολαί εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος έχουν την καταγωγήν των εις οικονομικά φαινόμενα. Αλλά και αι “εθνικαί’ εξεγέρσεις δεν είνε ανεξάρτητοι από τον υλιστικόν παράγοντα οποίος κυριαρχεί εις την ζωήν”. {1} Continue reading ““Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος”: ο εθνικοαπελευθερωτικός και θρησκευτικός χαρακτήρας της Επανάστασης”