“Επίσημος έκθεσις της Βρετανικής Αποστολής: Η δράσις του Συντάγματος Ξηροβουνίου”

Η επίσημη έκθεση του Νεοζηλανδού διοικητή της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής Ηπείρου, Τομ Μπάρνς για τη δράση του Συντάγματος Ξηροβουνίου των Εθνικών Ομάδων του ΕΔΕΣ, του οπλαρχηγού Αλέκου Παπαδόπουλου. 

 

Οπλαρχηγός Αλέξανδρος (Αλέκος) Παπαδόπουλος.

 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

 

Το Ανεξάρτητον Σύνταγμα Ξηροβουνίου των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών του Στρατηγού Ζέρβα συνεκροτήθη τας αρχάς του 1943 υπό την αρχηγίαν του Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου εις του οποίου την ικανότητα, ενεργητικότητα και προσωπικότητα οφείλεται αναμφιβόλως η τελεία οργάνωσις της μονάδος αυτής.

Εν κοινώ με όλας τας Εθνικάς Ομάδας του Στρατηγού Ζέρβα, αυτή η μονάς εξετέλεσεν όλας τας διαταγάς του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής χωρίς αντίρρησιν. Απέδειξεν εαυτήν ως μίαν γενναίαν και εξόχως μαχητικήν μονάδα, η οποία εξετέλεσεν πολλά δύσκολα και επικίνδυνα καθήκοντα, πολεμούσα όπισθεν των εχθρικών γραμμών εις τα βουνά της Ηπείρου. Επέδειξεν εξαισίαν πειθαρχίαν, ειδικώς εις την μάχην, εις την καλήν παρακολούθησιν και συντήρησιν όπλων και ήτο εξαιρετικώς οργανωμένη δι΄ανταρτικόν πόλεμον.

Τα κατωτέρω είναι μία σειρά από τας πολλάς μάχας, τας οποίας εγώ προσωπικώς γνωρίζω ότι η μονάς αυτή έλαβε μέρος.

6-8 Ιουλίου 1943. Εις Ροβήλιστον και Τέρροβον εναντίον των Ιταλών.

25-27 Ιουλίου 1943. Εις Ανώγιον, όπου δύο Ιταλικά τάγματα διελύθησαν.

28-30 Ιουλίου 1943. Εις το όρος Ξηροβούνι, όπου ένα άλλο Γερμανικό τάγμα αφού παρεσύρθη εις ευνοϊκόν έδαφος εξηναγκάσθη να υποχωρήση ατάκτως μετά τρίωρον σκληράν μάχην και σοβαράς απωλείας.

2 Σεπτεμβρίου 1943, καθ΄άς μάχας εφονεύθη ο ανεψιός του Στρατάρχου Γκαίριγκ, Συνταγματάρχης Σάλμιγκερ.

2 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου 1944, διαρκούσης της γερμανικής υποχωρήσεως, αι γερμανικαί δυνάμεις επλήγησαν συνεχώς και επιτυχώς.

Από αριστερά: Τομ Μπάρνς, Μιχάλης Μυριδάκης.

Το Σύνταγμα Ξηροβουνίου επέφερεν εις τον εχθρόν πολλάς απωλείας, συνέλαβε 35 αιχμαλώτους και μεγάλας ποσότητας λαφύρων, συμπεριλαμβανομένων πολλών αυτοκινήτων. Διαρκουσών των 45 ημερών αυτών, διεξήχθησαν πολλαί μάχαι σώμα προς σώμα εις έδαφος ακατάλληλον και μή προσφερόμενον. Ειδικώς δέ η μονάς επολέμησε διακεκριμένα εις τας ακολούθους τοποθεσίας της Ηπείρου:

Κανέτα, Τέροβον, Ζήτα, Κλεισούραν, Πεστά, Βούλοτα, Ελληνικόν, Αετορράχη, Μπιζάνι και προάστεια Ιωαννίνων.

Κατά την τελευταίαν φάσιν το άνω Σύνταγμα εισελθών την νύκτα εντός των Ιωαννίνων αιφνιδίως προσέβαλεν την γερμανικήν οπισθοφυλακήν και επρόλαβεν ούτω τους Γερμανούς από να ενεργήσουν τας σκοπουμένας καταστροφάς και σαμποτάζ εντός της πόλεως Ιωαννίνων.

Διαρκουσών των ανωτέρω μαχών, το Σύνταγμα του Ξηροβουνίου έσχεν 90 απωλείας. Οφείλεται δέ εις την ανωτέρω πολεμικήν τέχνην των μαχητών, το ότι το άνω Σύνταγμα δεν έσχεν εις πολλάς περιπτώσεις μεγαλυτέρας απωλείας.

Αισθάνομαι μεγάλην ευχαρίστησιν εκθέτων τα ανωτέρω διά τον κ. Αλέξανδρον Παπαδόπουλον και τους άνδρας του Συντάγματός του διά το θάρρος και την πίστιν των εις τον πόλεμον εναντίον των δυνάμεων κατοχής Ηπείρου, διαρκούντος του 1943 και 1944.

Το καθήκον των επετελέσθη υπό χειρίστας καιρικάς συνθήκας. Πολλάκις δέ επείνασαν και ήσαν γυμνοί. Αλλά καθώς όλοι οι Βρεττανοί αξιωματικοί και οπλίται της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής Ηπείρου δύνανται να βεβαιώσουν, οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν έσφαλον εις το καθήκον των αγωνιζόμενοι να εκδιώξουν τον εισβολέα από το Ελληνικόν έδαφος.

Έχουν δέ τιμίως εξυψώσει τας ελληνικάς παραδόσεις ως τίμιοι και γενναίοι μαχηταί.

 

Κάπου

20 Φεβρουαρίου 1945

(Τ.Σ.) ΤΟΜ ΜΠΑΡΝΣ

Αντ/ρχης Νεοζηλανδός

Διοικητής Συμ. Στρατιωτικής Αποστολής Ηπείρου

One thought on ““Επίσημος έκθεσις της Βρετανικής Αποστολής: Η δράσις του Συντάγματος Ξηροβουνίου”

Απάντηση σε d-t Ακύρωση απάντησης