Η δεύτερη διάσπαση του ΕΔΕΣ. Μέρος δεύτερο

 

του Ιωάννη Β. Αθανασόπουλου

ιστορικού

 

Ο Μιχάλης Μυριδάκης.

 

Είδαμε στο πρώτο μέρος τα όσα υποστήριζε ο Απόστολος Παπαγεωργίου για την οργάνωση του ΕΔΕΣ και τον Ναπολέοντα Ζέρβα. Την απάντηση δεν την έδωσε ο αρχηγός του ΕΔΕΣ, καθώς όπως εξ αρχής είχε δηλώσει στην Απογευματινή, δεν είχε την διάθεση να απαντήσει σε κανέναν άλλο παρά μόνο στους “αληθινούς αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης”.

Είναι προφανές πως δεν αναγνώριζε τον Παπαγεωργίου ως τέτοιον και βεβαίως είχε το δίκιο του. Στα γραφόμενα του Παπαγεωργίου απάντησαν οι Μιχάλης Μυριδάκης και Νικόλαος Κόκκινος αγωνιστές του ΕΔΕΣ στα βουνά της Ελεύθερης Ορεινής Ελλάδος.

 

Η δήλωση του Ν. Ζέρβα.

 

Ο Μιχάλης Μυριδάκης, εν ολίγοις, θυμίζει στον Παπαγεωργίου ποιος ήταν ο πραγματικός ιδρυτής και αρχηγός του ΕΔΕΣ, ενώ τον ψέγει για την πρωτοβουλία του να αυτοχαρακτηριστεί “Αρχηγός ΕΔΕΣ Αθηνών-Πειραιώς”. Επιπλέον, τον κατηγορεί ως όργανο των κατακτητών Γερμανών που ενώ κριτικάρει το αντάρτικο του Ζέρβα, δεν τόλμησε ο ίδιος να βγει στο βουνό για να ενισχύσει την προσπάθεια.

Η επιστολή του στο σύνολό της:

Κύριε Διευθυντά,

Εις το φύλλον της 12.9.1957, της εγκρίτου εφημερίδος σας, εδημοσιεύθη μακροσκελεστάτη επιστολή του κ. Απ. Παπαγεωργίου-Φιλώτα- ο οποίος, επεχειρών να ανασκευάση τα όσα περί αυτού ανέφερε το ιστόρημα του στρατηγού Ζέρβα, εμφανίζει εαυτόν ως ήρωα της Εθνικής Αντιστάσεως και σωτήρα της Ελλάδος και αυτοτιτλοφορείται Αρχηγός ΕΔΕΣ Αθηνών-Πειραιώς (!!!)

Ο κ. Παπαγεωργίου θέλει ν’ αγνοή κάτι, που είναι εις όλους γνωστόν: ότι τον ΕΔΕΣ τον ίδρυσεν και τον εδημιούργησεν ο Ν. Ζέρβας, ότι αυτός μόνος του και ιδιοχείρως συνέταξε το καταστατικόν του συνδέσμου και ώρισε αρχηγόν τον στρατηγόν Ν. Πλαστήρα∙ ότι, τέλος, επί του καταστατικού αυτού και ενώπιον του Ζέρβα ωρκίσθη και ο κ. Παπαγεωργίου, ουχί μάλιστα εκ των πρώτων.

Ο κ. Παπαγεωργίου, εις την μακροσκελήν επιστολήν του δεν αναφέρει τους αγώνας του και τα πολεμικά του κατορθώματα, καίτοι εμφανίζεται ως αρχηγός οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως και καθηγητής των τοιούτων αγώνων. Δεν μας λέγει συγκεκριμένως πότε, που και εναντίον ποίων επολέμησε διά να φανή συνεπής προς τον όρκον τον οποίον έδωσεν, όταν εμυήθη εις τον ΕΔΕΣ. Είχεν ορκισθή τότε ο κ. Παπαγεωργίου να αγωνισθή μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός του διά ν’ απελευθερωθή η σκλαβωμένη Πατρίδα μας.

Ο κ. Παπαγεωργίου, εν τη επιστολή του θέλει να εμφανισθή ως καθηγητής του ανταρτοπολέμου και τούτο διότι κατά την ολιγόμηνον απελευθέρωσιν της Β. Ηπείρου ευρέθη να είναι αποσπασματάρχης μερικών ανδρών εις την περιοχήν της Πρεμετής. Εάν, όμως έχει ούτος αυτάς τας ικανότητας, φέρει έτι μεγαλυτέραν ευθύνην διότι δεν εδοκίμασεν καν να τας αξιοποιήση διά την απελευθέρωσιν της Ελλάδος.

Εις τον Εμπεσόν, όταν συνηντήθημεν, ημείς εβαδίζαμεν εναντίον των Ιταλών και είχομεν σταματήσει δι’ ολιγόλεπτον, ως συνήθως, ανάπαυσιν και μόνον λόγω της αφίξεώς του, ηναγκάσθημεν να μείνωμεν εκεί επί δίωρον περίπου. Και όμως, ο κ. Παπαγεωργίου διέκρινεν ότι δεν τα καταφέρναμε καλά. Τούτο έχω να πω εις τον κ. Παπαγεωργίου: ότι τον στρατόν, τον οποίον απετέλεσαν αι Εθνικαί Ομάδες, δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ η Ελλάς μέχρι τότε.

Αλλ’ ο κ. Παπαγεωργίου είναι δικαιολογημένος, γιατί, επιστρέψας εις Αθήνας και ενδιατρίβων μέσα εις τα γραφεία διαφόρων Βουλπιώτιδων και Ταβουλάρηδων, ήταν υποχρεωμένος να κάμνη τον προφέσορα του ανταρτοπολέμου, διά να τον αποκαλούν αυτοί αρχηγόν τους (!!!)

Απ’ εκεί, ως φαίνεται, ήτο ευκολώτερον εις αυτόν να κάμνη τον αρχηγόν και ουχί από τα βουνά της Δ. Θεσσαλίας, όπου είχε υποχρεώσιν να υπάγη, διότι είχεν υποσχεθή τούτο εις τον Ζέρβαν, δεσμευθείς μάλιστα και κατ’ άλλον τρόπον διά να σχηματίσει και αυτός ανταρτικά σώματα του ΕΔΕΣ.

Αλλά μετά την έξοδον του Ζέρβα ο κ. Παπαγεωργίου επροτίμησε να μείνη εις τας Αθήνας και από εκεί να χλευάζη τον Ζέρβαν και να υπονομεύη την προσπάθειάν του με κάθε μέσον. Και αντί να γίνη αρχηγός ανταρτικών Σωμάτων ΕΔΕΣ Δ. Θεσσαλίας και να επιδείξη τα σπάνια πολεμικά προσόντα του, κατήντησε να διορισθή παρά των Γερμανών αρχηγός της Πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μια φορά αρχηγός έγινε!

Ο κ. Παπαγεωργίου, εν τη επιστολή του, εκφράζει την απορίαν πως οι Γερμανοί εγνώριζον τα πάντα μόλις έφθασεν εις τας Αθήνας, μετά την εις τον Εμπεσσόν μετάβασίν του και τον συνέλαβον.

Αλλά και ημείς απορούμεν πως οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβον, τον άφησαν ελεύθερον, ενώ θα έπρεπε να τον εκτελέσουν, όπως εξετέλεσαν άλλους επειδή είχον έλθει εις επαφήν με τον Ζέρβαν.

Ο κ. Παπαγεωργίου κατηγορεί εις την επιστολήν του τον Ζέρβαν διά την δουλικότητά του έναντι των Άγγλων. Απαντώμεν εις αυτόν ότι αι Εθνικαί Ομάδες αποτελούν τμήμα του συμμαχικού στρατού, ολόκληρος δέ η Ελλάς, κατά τον Β’ Παγκόσμιον πόλεμον ήτο τομεύς των Άγγλων και απ’ αυτούς συνεπώς έπρεπε να λαμβάνωμεν διαταγάς και όχι από τον Σιμάνα. Επίσης ο κ. Παπαγεωργίου μυκτηρίζει τας Εθνικάς Ομάδας διά την αποχώρησίν των εις Κέρκυραν.

Επί τριάκοντα μήνας (Ιούλιος 1942-Ιανουάριος 1945) επολεμούσαν αι Εθνικαί Ομάδες με όλους τους κατακτητάς της Ελλάδος, με όλον τον όγκο των Κομμουνιστών, με όλους τους κακούς Έλληνας και ασπόνδους φίλους των, όπως ο κ. Παπαγεωργίου και η παρέα του, και εις το τέλος και με αυτούς τους Άγγλους. Και με την τελικήν των θυσίαν εις την Ήπειρον, έσωσαν τας Αθήνας και την Ελλάδαν ολόκληρον.

Ευχαριστών θερμώς διά την φιλοξενείαν, διατελώ μετά τιμής

Μιχάλης Μυριδάκης

Ακολούθως παρατίθεται η επιστολή του Κόκκινου, η οποία είναι ιδιαίτερα καυστική για τον Παπαγεωργίου. Του θυμίζει πως διορίστηκε από τους Γερμανούς αρχηγός της Πυροσβεστικής ενώ και αυτός τον ψέγει για την κριτική εκ του ασφαλούς που κάνει για το αντάρτικο του Ζέρβα:

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Είμαι αναγνώστης της εγκρίτου εφημερίδος σας από της ημέρας της εκδόσεώς της.

Παρακολουθών τας αφηγήσεις του στρατηγού Ν. Ζέρβα σχετικώς με τα διαδραματισθέντα κατά την κατοχήν γεγονότα υπό τον τίτλον «Τα παρασκήνια της Αντιστάσεως», αισθάνομαι ιδιαιτέραν ικανοποίησιν εκ των μέχρι σήμερον δημοσιευμάτων διά την σαφήνειάν των και την ιστορικήν τοποθέτησιν των γεγονότων.

Εις το φύλλον της εφημερίδος σας της 12ης τρέχοντος, εδιάβασα μια επιστολή κάποιου κ. Απόστολου Παπαγεωργίου, που αυτοτιτλοφορείται αρχηγός του ΕΔΕΣ Αθηνών-Πειραιώς και αισθάνθημα σαν παλιός αντάρτης ρίγος αηδίας. Δεν με συνδέει τίποτε περισσότερον με τον στρατηγόν Ν. Ζέρβαν, ειμή μόνον η ανάμνησις των δεινοπαθημάτων μας εις τα βουνά κατά τα χρόνια της κατοχής.

Γράφει ο κ. Παπαγεωργίου ότι ήλθε μία και μόνη φορά στον Εμπεσό να συναντήση τον στρατηγό Ζέρβα, όστις ήρχετο από πολύωρον πορείαν μεταβαίνων να εμπλακή εις αγώνα κατά των Ιταλών, διά να δώσει συμβουλάς εις τον στρατηγόν περί του τρόπου μεταχειρήσεως των ανταρτών κακ εύρε τούτον τρώγωντα και πίνοντα εις την ζεστασιάν μετά των επιτελών του.

Ποίων επιτελών τότε;

Και ημείς οι λοιποί, οι χιλιάδες αντάρτες των βουνών που συγκεντρωθήκαμε στα ελεύθερα βουνά της Ηπείρου από όλα τα μέρη της Ελληνικής γης, που δεν υπήρξαμε ποτέ επιτελείς του στρατηγού, πως δεν διαπιστώσαμε έστω και μία φορά τέτοιο πράγμα;

Ερωτώ τον κ. Παπαγεωργίου τον τόσον ειδικόν εις την οργάνωσιν του αντάρτικου αγώνα, γιατί ήλθε μία μέρα στα βουνά και το έσκασε;

Γιατί δεν έμεινε να φιάση αντάρτικο;

Ποίος τον εμπόδισε να μείνη;

Μήπως κατέβηκε αμέσως στην Αθήνα από φόβο μη διαλυθή ο ΕΔΕΣ Αθηνών-Πειραιώς;

Ή άλλες ασχολίες τον καλούσαν επειγόντως;

Γράφει ο ίδιος κύριος, ότι ο στρατηγός Ζέρβας ήτο πειθήνιον όργανον των Άγγλων στην κατοχή και ότι του είπε: «Πρέπει να ακολουθήσωμεν τας εντολάς του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και να κτυπήσωμε τον κατακτητήν σ’ οποιοδήποτε μέρος μας διατάξη αυτό…», ενώ ο κ. Παπαγεωργίου, όπως γράφει, είχε αντίθετον γνώμην. Αρκετά είχε πολεμήσει λέει η Ελλάς εις την Αλβανίαν και είχε δοξασθή.

Αλλά κ. Παπαγεωργίου, σας ερωτώ, εάν δεν υκολούθει τότε τας εντολάς του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, ΠΟΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ τας εντολάς έπρεπε να ακολουθήση ο στρατηγός Ζέρβας;

Μήπως του Γερμανικού Στρατηγείου;

Γράφει ακόμη, ότι τί είχε να κερδίσει το ιστόρημα του στρατηγού εάν δεν ανέφερε ότι ακολουθούσε τότε τας εντολάς του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και προσπαθούσε να πείση και τον κ. Παπαγεωργίου ν’  ακολουθήση τον ίδιο δρόμο.

Αλλά, κ. Παπαγεωργίου, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτές τις εντολές ακολουθούσαμε όλοι οι αντάρτες τον Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών κατά την κατοχήν. Κτυπούσαμε τον εχθρό όπου τον ευρίσκαμε.

Και γι’ αυτό τον σκοπό βγήκαμε άλλωστε στο βουνό. Αυτή είναι η αλήθεια και οι άνδρες γράφουν την αλήθεια, κ. Παπαγεωργίου.

Μάθαμε και κάτι άλλο ακόμη, κ. Παπαγεωργίου: Ότι και αν εσύ δεν ήθελες να γίνη το αντάρτικο, και αν ο Ζέρβας δεν το ήθελε, ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ θα γινόταν.

Και θα κτυπιόταν ο κατακτητής.

Θα γινόταν από ολους τους Έλληνες, οι οποίοι δεν ανέχονται ζυγό.

Αυτό κ. Παπαγεωργίου εφ’ όσον η ψυχή σου δεν το έλεγε για αντάρτικο, δεν το εδιδάχθης τουλάχιστον από την ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους ότι ο Έλληνας ζυγό δεν δέχεται;

Γράφει ακόμη για την Κέρκυρα. Αλλά πόσο μακρυά ήτο ο άνθρωπος για να μην γνωρίζη καθόλου την κατάστασιν των βουνών;

Πόσο ανιστόρητος πρέπει να είναι στον αντάρτικο αγώνα της κατοχής ο αυτοτιτλοφορούμενος αρχηγός ΕΔΕΣ Αθηνών-Πειραιώς.

Γράφει ο κ. Παπαγεωργίου… και γράφει… και τι δεν γράφει;

Μα στο θεό που πιστεύεις, κ. Παπαγεωργίου, τι γράφεις;

Έχω ακούσει ότι κάποιος Φιλώτας Παπαγεωργίου τοποθετήθηκε απ’ την κυβέρνησι κατοχής διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Γνωρίζω επίσης από τα πρακτικά των συζητήσεων του Μυροφύλλου (Φεβρουάριος 1944), ότι κάποιος Απόστολος Παπαγεωργίου απεκηρύχθη ως προδότης της πατρίδος από τον τότε επιτελάρχη των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών ΕΔΕΣ και νυν αρχηγόν του ΓΕΣ κ. Πέτρον Νικολόπουλον, εξ ονόματος του στρατηγού Ζέρβα.

Δεν γνωρίζω αν πρόκειται περί του ιδίου προσώπου, γιατί αν είναι ο ίδιος, τότε ή πολλύ τρελός πρέπει να είναι διά να τολμά να προβάλλεται δημόσια ή θα πρέπει να σηκωθούμε όλοι όσοι αντάρτες ζούμε ακόμη ομού μετά των νεκρών συναγωνιστών μας και να τον πτύσωμε κατάμουτρα.

Διατελώ μετά πάσας τιμής

Νικόλαος Διον. Κόκκινος

Στις επιστολές αυτές απάντησε εκ νέου ο Παπαγεωργίου. Προσπάθησε να υπερασπιστεί τις επιλογές του παρουσιάζοντάς τες ως πατριωτικό και αληθινά αντιστασιακό έργο, τονίζοντας ότι ο ΕΔΕΣ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του στόχευε σε τέτοιου είδους ενέργειες! Ο διχασμός στον πατριωτικό και προδοτικό ΕΔΕΣ δεν είχε σταματήσει με την λήξη της κατοχής…

Απάντηση